Ondersteuning van leerlingen

Ondersteuning van leerlingen   

Wij zijn  erop gericht om zoveel mogelijk leerlingen onderwijs te bieden in hun vertrouwde omgeving en  aansluit bij hun onderwijsbehoefte. In het kader van Passend Onderwijs hebben schoolbesturen de plicht om aan elk kind een passende ondersteuning van onderwijs en zorg aan te bieden. In het schoolondersteuningsplan hebben we vastgelegd welke ondersteuning we kunnen bieden. Dit  schoolondersteuningsplan vindt u op deze website van scholen op de kaart

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband ( Kind op 1).

Extra ondersteuning op school

Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband (Kind op 1) in te zetten om uw kind goed te begeleiden op school. Er wordt dan samenwerking gezocht met het samenwerkingsverband ( Kind op 1). We kijken eerst wat we zelf kunnen doen om uw kind te helpen en maken hierover afspraken. Lukt het niet binnen de basisondersteuning of de extra ondersteuning die de school zelf kan bieden dan vragen we het samenwerkingsverband, kind op 1 om hulp.

Arrangementen

Samenwerkingsverband Kind op 1 biedt hulp in verschillende arrangementen. Dat betekent dat uw kind een bepaald aanbod krijgt dat bij de behoefte of hulpvraag past. Dat omvat de inzet van een ambulant begeleider die de leerkracht en uw kind op school begeleidt. Het samenwerkingsverband heeft weer een eigen ondersteuningsprofiel waarin  afspraken zijn vastgelegd over hun aanbod. 

Het lukt niet op onze  reguliere school

Soms is de hulp van het samenwerkingsverband niet voldoende om een kind te begeleiden op de reguliere school. Soms  komen school, ouders en samenwerkingsverband samen vooraf al tot de conclusie dat de geboden arrangementen onvoldoende zullen zijn voor het kind. De school is in dat geval ‘handelingsverlegen’. Er zal dan gekeken worden naar een plek op een andere school. In de meeste gevallen gaat het dan om speciaal onderwijs.

Cluster 1 en 2 scholen

Hulp aan leerlingen die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn, en leerlingen die een communicatie- of taalontwikkelingsstoornis verloopt niet via het samenwerkingsverband (Kind op 1). Zij maken geen deel uit van het samenwerkingsverband en hebben eigen procedures en werkwijzen. 

Cluster 1:Leerlingen die blind of slechtziend zijn: We werken samen met: Koninklijke Visio.

Cluster 2: Leerlingen die doof of slechthorend zijn en leerlingen met een communicatie- of taalontwikkelingsstoornis. We werken samen met: Auris