Klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Meestal kunnen deze klachten in onderling overleg opgelost worden. U kunt in alle gevallen de leerkracht en de schoolleiding aanspreken. 

 

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u overleggen met de interne vertrouwenspersoon van de school. Zij staat met naam en telefoonnummer hieronder vermeld. 

 

Ook bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon op school.

De vertrouwenspersoon luister naar u, biedt ondersteuning en begeleidt u bij het nemen van vervolgstappen. Zij heeft kennis van klachtenprocedures, zij geeft u informatie en overlegt met u over te ondernemen acties. Zij bespreekt met u de voor- en nadelen van deze acties en brengt u zo nodig in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. De vertrouwenspersonen zijn integer en gaan professioneel en conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om met uw gegevens

 

Contactgegevens van de interne vertrouwenspersoon:

Naam: Annelies Minnaard

tel: 0113-343368

Email: a.minnaard@alberoscholen.nl

 

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij de klachtenprocedure van uw klacht. Ook kan deze externe vertrouwenspersoon bemiddelen tussen u en de andere partij/de school. Het is prettig wanneer partijen zélf tot een voor hen beiden aanvaardbare oplossing komen voor hun conflict met een mediator als procesbegeleider. Dit heeft als voordeel dat het leidt tot een win-win situatie, waar beide partijen voordeel van hebben. Mediation richt zich op het herstel van het vertrouwen en de relatie tussen u en de andere partij. Dat is belangrijk voor de toekomst. U kunt dan immers weer met elkaar verder. Het kan ook zijn dat geen sprake meer is van een relatie in de toekomst, maar dat u ervoor kiest om samen tot een goede afronding te komen.

In alle gevallen verdient deze manier dus de voorkeur boven een klachtbehandeling door een klachtencommissie. 

 

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

Mevr. A. de Koning-Meeùs

Telefoonnummer: 06-10585367

E-mail: adekoning@edux.nl

 

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

 

Onafhankelijk onderzoek

Een klacht over ongewenst gedrag, die door de school naar uw beleving onvoldoende is opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan u in het klachttraject begeleiden.

 

Klachtencommissie

Klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies

Postbus 82324,

2508 EH Den Haag

Telefoon : 070-3861697

E-mail:info@kringenrechtspraak.org

 

Meldplicht seksueel geweld

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.

 

Schoolbestuur/ bevoegd gezag

Albero Scholen

Telefoon: 0113-561777

E-mail:info@alberoscholen.nl